مطالبی که برچسب اشتباه کارآفرین را دارند .

تفکرات اشتباهی که مانع موفقیت و پیشرفت می شوند

۲۹ام بهمن, ۱۳۹۵

فرهنگ بسیار قدرتمند است و همان قدر می تواند در موفقیت فرد تاثیر بگذارد که در شکست او. جوانان قرن ۲۱ در انفجار تکنولوژی زندگی می کنند و با بهره گیری از ...