مطالبی که برچسب سازمان پژوهش های فضایی هند را دارند .

پرتاب همزمان ۱۰۴ ماهواره در هند

۲۸ام بهمن, ۱۳۹۵

امروز سازمان پژوهش های فضایی هند (ISRO) موفق شده است رکورد دیگری را از خود بر جای بگذارد. بر همین اساس سری مأموریت های PSLV C37/Cartosat-2 در ساعت 9:28 دقیقه ...