مطالبی که برچسب فیلم قبل از مرگ را دارند .

نقش آفرینی هایی که باید حتما قبل از مرگ دید! تصاویر

۲۹ام تیر, ۱۳۹۵

فیلم‌ها را به‌هزار و یک دلیل می‌شود دوست داشت.‌ هزار دلیلش بماند برای بقیه تحلیلگران. ما همان یک دلیل برای دوست‌داشتن فیلم‌ها بسمان است و این یک‌دلیل هم چیزی نیست ...